Саєнко Олександр Сергійович

Саєнко Олександр Сергійович

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Посада: завідувач кафедри
Електронна адреса: o.saienko@chnu.edu.ua
Навчальні курси: Вступ в спеціальність, Методологія наукових досліджень, Соціальне підприємництво, Міжнародні економічні відносини

Список публікацій

Навчально-методичні праці

 1. Варналій З.С., Буркальцева Д.Д., Саєнко О.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : Монографія. К. : Знання України, 2011. 299 с.
 2. Інституційний механізм сталого розвитку України в умовах відкритої економіки: Монографія / За заг. ред. доц. ЗапухлякаВ.М.  – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 256 с.
 3. Економічна теорія: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. Галушки З.І. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – 350 с. (лист МОНУ № 1/11-8161 від 14. 05.2013 р.).
 4. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 2 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка. – Чернівці, 2013. – 312 с.
 5. Менеджмент і адміністрування : підручник у трьох томах. Т. 3 / за ред. З.І. Галушки, В.М. Запухляка, Саєнка О.С. – Чернівці, 2014. – 404 с.
 6. Саєнко О.С. Формування національної інноваційної системи в системі чинників конкурентоспроможності економіки України. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / за ред. З.І. Галушки. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 304 с.
 7. Галушка З.І., Заволічна Т.Р., Саєнко О.С. Економічна теорія. Практикум. Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей. Чернівці, 2016 р. 90 с.
 8. Гаврилюк О.В., Саєнко О.С. Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти. Чернівці: ЧНУ, 2017. 64 с.
 9. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Міжнародний бізнес: опорний конспект лекцій. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. 124 с.
 10. Михайлина Д., Саєнко О. Основи міжнародного бізнесу. Підприємництво та організація власного бізнесу : навч. посібник / За ред. Р.І. Грешка. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 580 с. С. 464-505.

Наукові статті

 1. Саєнко О.С. «Економічна безпека» як категорія науки: основні підходи до визначення сутності / О.С. Саєнко // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2006. – Вип. ІІ. Економічні науки. – С. 22-31.
 2. Комарницький І.Ф. Становлення вітчизняної моделі корпоративного управління в контексті вивчення світового досвіду / І.Ф.Комарницький, О.С.Саєнко // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 281. Економіка. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 87-
 3. Комарницький І.Ф., Саєнко О.С. Інституціоналізація трансформаційної економіки в контексті національної економічної безпеки / І.Ф. Комарницький // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Виип. 328-329. Економіка. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 11-14.
 4. Саєнко О.С. Сучасний погляд на еволюцію теорії економічної безпеки / О.С.Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 367. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – 128 с. – С. 20-24.
 5. Саєнко О.С. Економічна безпека як система: початковий етап аналізу / О.С.Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наук. праць. Вип. 368-369. Економіка. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 53-56.
 6. Саєнко О.С. Методологічні підходи до типологізації економічної безпеки / О.С.Саєнко // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. – Чернівці: Книги ХХІ, 2008. – Вип. ІV. Економічні науки. – С.39-45.
 7. Саєнко О.С. Реформування відносин власності – основа економічної безпеки України / О.С.Саєнко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №5(201). – С. 16-18.
 8. Саєнко О.С. Невизначеність, ризик і загроза як вхідні параметри системи економічної безпеки / О.С. Саєнко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випус 247: В 6 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 801-806.
 9. Саєнко О.С. Економічна безпека як система: визначення вихідних властивостей / О.С.Саєнко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. І(14): Економічні науки. –Чернівці, БДФА, 2009. – C. 316-322.
 10. Саєнко О.С. Відтворення економічної безпеки як закономірний процес її розвитку / О.С.Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 456. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 8-11.
 11. Саєнко О.С. Методологія оцінки економічної безпеки країни: системний підхід / О.С.Саєнко // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих вчених. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – №15 (93). – С. 19-28.
 12. Саєнко О.С. Концептуальні основи системи забезпечення економічної безпеки країни / І.Ф. Комарницький, О.С. Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 493. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 21-25
 13. Саєнко О.С. Удосконалення інституціональної системи у контексті зміцнення економічної безпеки України / О.С. Саєнко // Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип 1(41). Економічні науки. – 392 с. – С. 113-119.
 14. Саєнко О.С. Структурно-інноваційні та інвестиційні пріорітети зміцнення економічної безпеки України / О.С. Саєнко, І.Ф. Комарницький // Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип ІІ(42). Економічні науки. – Частина ІІ. – 416 с. – С. 180-189.
 15. Саєнко О.С. Напрями зміцнення соціальної складової економічної безпеки України / О.С. Саєнко, І.Ф. Комарницький // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. І. (22). – Чернівці : БДФЕУ, 2012. – 468 с. С. 377-385.
 16. Саєнко О.С. Розвиток управління освітніми інноваціями у системі підготовки студентів вищих навчальних закладів / О.С. Саєнко, А.А. Антохов // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 18. Випуск 1. 2013. – С. 172-179.
 17. Саєнко О.С. Вплив фінансових інститутів на задоволення споживчих потреб в економічній системі України / О.С. Саєнко, В.І. Кравець // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 86-92.
 18. Саєнко О.С. Тенденції розвитку та парадокси соціального підприємництва в Україні / О.С. Саєнко // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2013.  – С. 52-56.
 19. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Сучасні зрушення у корпоративній системі глобального ланцюга створення // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2017. Вип. 789. С. 3-8.
 20. Саєнко О., Демчук Н., Роговська-Іщук І.В. Соціальні цінності українського суспільства: довіра, солідарність, відповідальність // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. 2018. № 3-4 (31-32). C.64-69.
 21. Саноцька Х.Р., Саєнко О.С., Білик Р.С. Українсько-польське транскордонне
  співробітництво : поточна ситуація // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2019. Вип. 820. С. 34-39.
 22. Запухляк В. М., Михайлина Д. Г., Роговська-Іщук І. В., Саєнко О. С. Трансформація людського капіталу в умовах глобальних викликів. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. праць. Вип. 830. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. С. 3-9.
 23. Роговська-Іщук І.В., Саєнко О.С. Асиметричний вплив пандемії covid-19 на світовий ринок алмазів та діамантів. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. праць. Вип. 834. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. С. 13-18.

Іноземні публікації

 1. Saienko, O. Institutional peculiarities and development trends of social entrepreneurship in Ukraine // Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. – 2013. – № 1(2). – P. 232-236. ISSN 2029-9311
 2. Rogovska-Ishchuk , Saienko O. Synergetic approach in research of international financial markets // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5. No. 1/2017. PP. 119-123.
 3. Filipchuk N., Greshko R. and Saienko O.. Improving the Model of the Psychological Support of the Servicemen and Members of their Families // R&D-Report no. 43. Nord University. Bodo 2019. PP. 81-99.