Курсові роботи

Курсові роботи

Згідно освітньо-професійної програми “Міжнародні економічні відносини” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студени 3 та 4 курсу виконують міждисциплінарні курсові роботи відповідно в 6 та 7 семестрах.

Метою курсової роботи є систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань з актуальних питань щодо розвитку міжнародних економічних відносин, набуття практичних навиків самостійної роботи з літературою та написання наукових праць.

Для досягнення поставленої мети необхідно реалізувати ряд завдань:

 • закріплення теоретичних знань з окремих важливих питань курсу «Міжнародна економіка»;
 • набуття студентами навиків науково-дослідної роботи;
 • набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів України;
 • розвиток творчої активності студентів при дослідженні тієї чи іншої теми курсу.

У результаті виконання та захисту курсової роботи студент повинен знати:

 • теоретичні аспекти обраної теми (основні поняття, характеристики явищ, процесів, відомі точки зору);
 • зарубіжний досвід у сфері міжнародних економічних відносин, досягнення сучасних зарубіжних науковців і економістів-практиків у розробці та реалізації основних концепцій міжнародної економіки;
 •  фактичний стан справ стосовно обраної теми у вітчизняній економічній політиці країни.

У результаті виконання та захисту курсової роботи студент повинен уміти:

 • аналізувати й оцінювати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері економіки;
 • аналізувати й оцінювати теоретичні напрацювання науковців у галузі економіки;
 • самостійно виконувати розрахунки, пов’язані з аналізом, оцінкою та обґрунтуванням конкретних аспектів міжнародних економічних відносин;
 • виявляти проблемні ситуації у сфері міжнародної економіки, розробляти й оцінювати можливі варіанти усунення проблем;
 • використовувати знання, отримані при вивченні фундаментальних і спеціальних дисциплін.

Курсова робота виконується під науковим керівництвом викладача, який надає студентові допомогу у складанні плану та підборі літератури, консультує з важливих проблемних питань.

Успішне проведення наукового дослідження та написання курсової роботи залежить від чіткого дотримання основних вимог. Вони стосуються насамперед наукового рівня роботи, змісту, структури, форми викладу матеріалу, а також оформлення.

При оцінюванні курсові роботи комісія бере до уваги дотримання вимог оформлення роботи, якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, вміння захистити сформульовані положення та висновки. Робота, оформлена з порушенням державних стандартів і встановлених вимог, може бути недопущена до захисту. Невідповідність в оформленні курсової роботи може суттєво вплинути на остаточну оцінку роботи.

Виконання студентами усіх вимог до оформлення курсової роботи сприяє дотриманню належного стилю роботи, виховує вимогливість до себе, прищеплює певні навики до ведення наукового дослідження, що буде корисним у подальшій науковій роботі.

Теми міждисциплінарної курсової роботи формулюються відповідно до наукової тематики кафедри з урахуванням наукових інтересів студентів.

Скачати тематику міждисциплінарних курсових робіт 3 курсу

Скачати тематику міждисциплінарних курсових робіт 4 курсу

Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin