Наукові публікації

Наукові публікації

Монографії та розділи в колективних монографіях

 1. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України. Колективна монографія / За заг.ред. В.Є.Лошенюка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. 516 с.
 2. Варналій З.С., Буркальцева Д.Д., Саєнко О.С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : Монографія. К. : Знання України, 2011. 299 с.
 3. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія. Львів: Ін-т регіон. дослідж., 2011. 455 с.
 4. Білик Р.С. Роль іноземного інвестування в інноваційному розвитку економіки України / С.А. Циганов, Р.С. Білик / Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич. – Дніпропетрівськ: НГУ, 2013. – 612 с. (С.597 – 611)
 5. Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. – Д. : НГУ, 2013. – 612 с. (С. 597–611)
 6. Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с. – С. 48-79.
 7. Білик Р.С. Інноваційні стратегії розвитку України в умовах фінансової глобалізації / С.А. Циганов, Р.С. Білик / Життя після кризи: нові можливості України в глобальному середовищі : монографія / за ред.  Н.Стукало, Н.Мешко. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. –  435 с. (С. 176–195).
 8. Шилепницький П., Бочі А., Поворозник В. Рекомендації для місцевих органів влади та НУО для проведення публічних консультацій щодо Угоди про асоціацію з ЄС// Київ, Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 16 с.
 9. Шилепницький П., Бочі А., Поворозник В. Перспективи і можливості фінансування європейськими інституціями розвитку сільських територій// Київ, Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 42 с.
 10. Саєнко О.С. Формування національної інноваційної системи в системі чинників конкурентоспроможності економіки України. Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних систем: монографія / за ред. З.І. Галушки. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. 304 с.
 11. Bilyk R.S. Financial instruments for innovative world trade development // Innovative Trends in World Trade Development : the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev – Kyiv : NAU. 2018. – 416 p. – P. 128-157.
 12. Роговська-Іщук І.В. Можливості застосування інструментів міжринкового аналізу для виявлення загальних тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків. Сучасні тренди трансформації вітчизняної економіки в контексті глобальних викликів: колектива монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. В.Р. Купчака. Іванофранківськ: НАІР, 2018. С. 147-166.

Наукові статті

 1. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Стратегічні пріоритети України на міжнародному ринку послуг // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Вип. 579-580. Економіка. 2011. С. 145-150.
 2. Саєнко О.С. Удосконалення інституціональної системи у контексті зміцнення економічної безпеки України // Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип 1(41). Економічні науки. – 392 с. – С. 113-119.
 3. Саєнко О.С., Комарницький І.Ф. Структурно-інноваційні та інвестиційні пріорітети зміцнення економічної безпеки України // Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип ІІ(42). Економічні науки. – Частина ІІ. – 416 с. – С. 180-189.
 4. Марченко Т.В. Підходи до визначення поняття інновацій на основі ідей Й.А.Шумпетера // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2012. Вип. 592. С. 34-37.
 5. Саєнко О.С., Комарницький І.Ф.Напрями зміцнення соціальної складової економічної безпеки України // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки : збірник наукових праць. Вип. І. (22). – Чернівці : БДФЕУ, 2012. – 468 с. С. 377-385.
 6. Білик Р.С. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку в умовах глобалізації // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин». Випуск 117 (у двох частинах). Частина ІІ. К.: Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин. 2013. – 236 с. – С.148-155.
 7. Білик Р.С. Основні чинники розвитку інноваційної конкурентоспроможності національної економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. – 2013. – № 5-6 (70-71). – С.104-109.
 8. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Аналітична оцінка залучення України до світових потоків реального капіталу // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. 2013. С. 295-301.
 9. Marchenko T.V. The optimal rate of progress in relations between Ukraine and the European Union and the role of international innovation programs in these processes // Public administration and regional development: Scientific Journal. 2013. No. 2, Volume IX. P. 79-85.
 10. Саєнко О.С., Антохов А.А. Розвиток управління освітніми інноваціями у системі підготовки студентів вищих навчальних закладів // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 18. Випуск 1. 2013. – С. 172-179.
 11. Саєнко О.С., Кравець В.І. Вплив фінансових інститутів на задоволення споживчих потреб в економічній системі України // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 86-92.
 12. Саєнко О.С. Тенденції розвитку та парадокси соціального підприємництва в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 669-671. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2013.  – С. 52-56.
 13. Saienko, O. Institutional peculiarities and development trends of social entrepreneurship in Ukraine // Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives. – 2013. – № 1(2). – P. 232-236. ISSN 2029-9311
 14. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В., Транскордонна кластеризація як інноваційний вектор включення у глобальний відтворювальний простір // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2013. (650-652). C.288-295.
 15. Луцишин З.О., Роговська-Іщук І.В., Переваги міждисциплінарного підходу в дослідженні кон’юнктури міжнародних фінансових ринків// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2013. (669-671). C.233-237.
 16. Білик Р.С. Шляхи реалізації інвестиційної стратегії України в умовах глобальної фінансової нестабільності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 5-6 (76-77). – С. 202-207.
 17. Марченко Т.В. Національна ідея України в формуванні нової системи зовнішніх відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2014. Вип. 710-711. С. 21-24. . http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2014_710-711­_7
 18. Марченко Т.В. Міжнародні інноваційні програми в розрізі відносин Україна-ЄС // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2014. Випуск 5 [54]. С. 28-31. http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_5_7
 19. Шилепницький П.І. Застосування державно-приватного партнерства в освітній галузі: міжнародний досвід // Прометей. 2014. № 44 (2). C.36-43.
 20. Шилепницький П.І. Світова фінансова криза та її вплив на державно-приватне партнерство // Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. № 694-695. C.31-36.
 21. Білик Р.С. Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в умовах глобальної конкуренції // Вісник Дніпропетровського університету. – Т. 23. – 2015. – 125 с. – С. 27-34.
 22. Білик Р.С. Потенціал інноваційного співробітництва України з країнами ЄС та механізм його реалізації // Journal Of Global Economy Review: Зб. наук. пр. (м. Касторія, Греція), 2015. – №  – С.56-65.
 23. Bilyk R. Ukraine and EU: New Opportunities for Cooperation in Innovation Sphere // Journal of global economy review. – Volume 1, №4, 2015. – P. 47-55.
 24. Білик Р.С. Проблеми становлення моделі інноваційного розвитку України в контексті світового досвіду// Європейське співробітництво: Міжнародний зб. наук. пр. (м. Варшава, Республіка Польща), 2015. – №  – С.68-74.
 25. Шилепницький П.І, Михайлина Д.Г. Державна пріоритетність туризму як ключова детермінанта його глобальної конкурентоспроможності. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2015. Вип. 750. С. 15-19.
 26. Шилепницький П.І, Михайлина Д.Г., Кушнерик В.В. Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип. ІІІ (59). С. 18-26.
 27. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Кушнерик В.В. Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. № 59 (3). C.18-26.
 28. Циганов С.А., Білик Р.С. Інноваційна конкурентоспроможності національної економіки та способи її забезпечення (The innovative competitiveness of national economy and ways to ensuring) // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2016. – № 4 (1). – С. 174-178.
 29. Білик Р.С. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України в умовах глобальної фінансової нестабільності // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774, 2016. – 191 с. – С. 49-53.
 30. Білик Р.С. Моделі інноваційного розвитку національних економік в умовах глобальної конкуренції // Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. – Вип. 2 (48). – Ужгород, 2016. – 380 с. – С. 16-23.
 31. Марченко Т.В. Національні інтереси у формуванні геостратегії України // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Економіка : збірник наукових праць. 2016. Вип. 777-778. С. 20-23. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/777-778_Online_Final.pdf
 32. Шилепницький П.І, Михайлина Д.Г., Ляхович М.В. Характеристика концепції розвитку державно-приватного партнерства. Вісник торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2016. Вип. ІІ (62). С. 36-49.
 33. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство у транскордонному співробітництві // Інвестиції: практика та досвід. № 11. C.10-15 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_11_4
 34. Білик Р.С. Інноваційна економіка в системі світового господарства // Науковий вісник Чернівецького університету: Вип. 786. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 102 с. – С. 3-10. 
 35. Білик Р.С. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентних переваг країни в умовах глобалізації // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Івана Кіщака. – № 2 (9), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 200 с. – С. 58-64. http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Nauk_visnik-2-9-2017.pdf
 36. Марченко Т.В. Національна інноваційна політика в контексті європейської інтеграції України // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка : збірник наукових праць. 2017. Вип. 786. С. 11-17. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Visnyk_786on-line.pdf
 37. Marchenko T.V. Innovative activity and dynamic of economic development: innovativeness of Y.A. Shumpeter // Journal of International Business Studies. 2017. No.9 (2). Volume P. 1444-1452.
 38. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Сучасні зрушення у корпоративній системі глобального ланцюга створення вартості. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Економіка: зб. наук. пр. 2017. Вип.789. С. 3-8.
 39. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Альтернативні функції логотипу в умовах глобалізації ринкового середовища. Вісник торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2017. Вип. І-ІІ (65-66). С. 434-443.
 40. Shylepnytskyi P.I., Zybareva O.V., Popadyuk O.V. Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility // Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (1). C.50-55 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2017_4%281%29__10
 41. Shylepnytskyi P. The Role of the Public-Private Partnership in Local Development // Agricultural economics and rural development . 2017. № 2. C.209-216.
 42. Rogovska-Ishchuk , Saienko O. Synergetic approach in research of international financial markets // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5. No. 1/2017. PP. 119-123.
 43. Роговська-Іщук І.В., Ковальчук К.В. Прояви та наслідки фінансової глобалізації у світі та в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2017. (789). C.9-16.
 44. Bilyk R.S. Financial instruments for innovative world trade development // Innovative Trends in World Trade Development : the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev – Kyiv : NAU. 2018. – 416 p. – P. 128-157.
 45. Марченко Т.В. Інтелектуалізація інноваційної сфери України через участь в Європейському дослідницькому просторі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2018. Вип. 802. С. 37-43.
 46. Саєнко О., Демчук Н., Роговська-Іщук І.В. Соціальні цінності українського суспільства: довіра, солідарність, відповідальність // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. 2018. № 3-4 (31-32). C.64-69.
 47. Роговська-Іщук І.В., Пробоїв О.А. Структуровані продукти й синтетичні інструменти на глобальних фінансових ринках // Економіка і суспільство. 2018. (16). C.88-97.
 48. Білик Р.С. Фінансові методи впливу на інноваційну модернізацію економіки в контексті світового досвіду // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Випуск 25, Частина – Ужгород, 2019. – 170 с. – С. 24-29. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_1_2019ua/7.pdf
 49. Білик Р.С. Механізми інноваційної модернізації економіки в умовах глобального розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Випуск 26, Частина 1. – Ужгород, 2019. – 135 с. – С. 17-24. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_1_2019ua/5.pdf
 50. Білик Р.С. Інвестиційний потенціал інноваційного розвитку національних економік та шляхи його модернізації // Науковий погляд: економіка та управління (правозаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка»). – №3(65). – 2019. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. – 290 с. – С.18-28.
 51. Білик Р.С. Розвиток інноваційного підприємництва як чинник зростання економіки країни в умовах глобалізації // Scientific Journal Virtus. – №35, June, 2019. – 280 p. – PP. 251-255. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal35.pdf
 52. Білик Р.С. Орієнтири структурно-інноваційної модернізації національної економіки в контексті глобалізації // Evropsky Casopis Ekonomiky a Mamagementu. – Svazek 5. – 4 vydani. – 2019. – PP. 12-20. https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_4/eujem_2019_5_4.pdf
 53. Гаврилюк О.В., Дольний Ю.З. Причини та напрямки впливу прямих іноземних інвестицій на економіку приймаючої країни. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 820. Економіка. 2019. С. 18-25.
 54. Марченко Т.В. “Горизонт 2020”: підвищення інноваційності України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2019. Вип. 820. С. 34-36. (0,5 д.а.).
 55. Роговська-Іщук І. Дисбаланси та диспропорції світового та вітчизняного фондових ринків // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка. 2019. № 820. С. 11–17.
 56. Шилепницький П. І., Зибарева О. В. Державно-приватне партнерство: польський досвід. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6872 (дата звернення: 07.10.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.1
 57. Саноцька Х.Р., Саєнко О.С., Білик Р.С. Українсько-польське транскордонне
  співробітництво : поточна ситуація // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2019. Вип. 820. С. 34-39.
 58. Filipchuk N., Greshko R. and Saienko O.. Improving the Model of the Psychological Support of the Servicemen and Members of their Families // R&D-Report no. 43. Nord University. Bodo 2019. PP. 81-99.
 59. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Тенденції та особливості прямого іноземного інвестування в економіку України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського: Науковий журнал. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 1. С. 1-7.
 60. Гаврилюк О.В., Остафі І.Ю. Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України. Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. 2020. Вип. 49. С. 9-15.
 61. Гаврилюк О.В., Остафі І.Ю. Аналіз впливу процесів регіоналізації на розвиток міжнародної торгівлі. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2020. Т. 25. Вип. 1 (80). С. 23-28.
 62. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Переваги та недоліки у залученні прямих іноземних інвестицій для України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. № 1(33). С. 79-86.
 63. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Сучасні тренди та особливості міжнародного інвестування Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. Т.2. № 3(35). С. 56-66.
 64. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Механізм державного регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 30. С. 144-149.

Матеріали конференцій

 1. Білик Р.С. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку України в умовах трансформації економіки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень», 15-16 квітня 2015 р. – Київ, К.:КНТЕУ 2015. – С.218-219. https://knute.edu.ua/file/MTc=/4dc0e6399a441f7a7bd6fe73a239apdf
 2. Білик Р.С. Вплив інноваційної політики на економічне зростання в країні // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.) / За заг. ред.: М.М.Палінчак, В.П. Приходько, А.Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – 160 с. – С.129-131. http://eprints.library.odeku.edu.ua/3180/1/Zhavnerchyk_yz_tezy.pdf
 3. Шилепницький П.І. Характеристика економічної ефективності проектів державно-приватного партнерства // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25-26 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 50 – 52.
 4. Білик Р.С. Особливості транскордонного співробітництва України в інноваційно-інвестиційній сфері // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.17-18. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/CV-SU_Materialypdf
 5. Білик Р.С. Розвиток національних інноваційних систем в умовах глобалізації світової економіки // Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2016 р.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 172 с. – С.135-138.
 6. Білик Р.С. Вплив інноваційного співробітництва України на розвиток її конкурентоспроможності // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 року).: у 3-ч т. – Т.1 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – 100 с. – С.17-18.
 7. Білик Р.С. Інноваційна модель національної економіки та перспективи її розвитку в Україні // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: Матеріали міжнародної конференції, 30 червня 2016 року, м. Київ. – К., 2016. – С. 190-191.
 8. Гаврилюк О.В. Джерела формування та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С.28-29.
 9. Лошенюк В.Є. Загрози та перспективи вільної торгівлі України // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Матеріали ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 2016 р.) / Чернівецький національний університет. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. C.159-163.
 10. Лошенюк В.Є., Лошенюк О.В. Індикатори дослідження економічного ефекту міжнародної трудової міграції // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.) / Чернівецький національний університет. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С. 43-45.
 11. Марченко Т.В. Інноваційні програми як інструмент євроінтеграції України  // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: матер. XXIII Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці. 2016. С. 45-47.
 12. Михайлина Д.Г. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного маркетингу в умовах зростання глобальної конкуренції. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С. 47-49.
 13. Білик Р.С. Сучасні тенденції розвитку світового ринку технологій і перспективи України // International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 196 p. – P. 7-9. http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/5913/1/Рига.pdf
 14. Білик Р.С. Роль ТНК у розвитку інноваційної сфери // International Scientific Conference Modern Economic Research: Co-operation, Banking, Public Administration in a Decentralized Environment: Conference Proceedings, September 26th, 2017. – Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 2017. – 184 p. – P. 110-112. http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/28651/1/Rekova_Moiseenko_Polska_tez.pdf
 15. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Ключові трансформації глобальних ланцюгів створення вартості. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. Чернівці: Друк Арт, 2017. С. 112-113.
 16. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Міжнародний логотип в альтернативному функціональному розрізі. Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки. Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.). Чернівці: ЧНУ, 2017. С. 96-99.
 17. Державно-приватне партнерство як рушій інновацій. досвід Нідерландів// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів,18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.988 – 989
 18. Rogovska-Ishchuk, Saienko O. Synergetic approach in research of international financial markets // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5. No. 1/2017. PP. 119-123.
 19. Роговська-Іщук І.В. Сценарії трансформації фінансових ринків в умовах глобалізації // Innovatove economy: processes, strategies, technologies: international scientific conference (january 27th, 2017). Part I. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 2017. 196 p. P. 49-50.
 20. Білик Р.С. Фінансовий інструментарій інноваційного розвитку в умовах глобалізації економіки // Стратегії та політика розвитку територій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 156 с. – С. 74-77. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 21. Білик Р.С. Конкурентні інноваційні переваги України в умовах глобалізації економіки // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2018. – 188 с. – С. 168-171.
 22. Гаврилюк О.В. Стимулювання розвитку інноваційної сфери країни в умовах міжнародної науково-технологічної трансформації. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С.35-39.
 23. Гаврилюк О.В. Транскордонне співробітництво прикордонних регіонів України. Стратегії та політика розвитку територій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 81-84.
 24. Роговська-Іщук І.В., Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку деривативів. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє. Матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.). Чернівці: ЧНУ, 2018. С. 119-122.
 25. Роговська-Іщук І. В. Міжринковий аналіз міжнародних біржових ринків// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Розвиток економіки України: можливості, проблеми, перспективи, Запоріжжя 2018р. С.60-64.
 26. Rohovska-Ishchuk І.V., Kiyko О.Y., Marktübergreifende ANALYSE DER INTERNATIONALEN BÖRSENMÄRKTE ALS ALTERNATIVE ZU TRADITIONELLEN ANSÄTZEN, II International Scientific Conference, Economy and Society: A Modern Vectors of Development, Leipzig. P 19-22.  https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/68107/1/Prokopenko_Omelianenko.pdf
 27. Роговська-Іщук І. В., Михайлина Д.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку деривативів/ Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє /Матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції. Чернівці: ЧНУ. С.119-123.
 28. Роговська-Іщук І.В., Курячей А.А., Карачко Н.І. Фінансовий ринок України в умовах глобалізації// Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика/Міжнародна науково-практична конференція, жовтень 2018р. – Полтава. С.15 – 17.
 29. Білик Р.С. Трансформаційні зміни в інноваційній сфері та їх вплив на економічний розвиток // Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16 лютого 2019 року) / За заг. ред. М.М.Палінчак, В.П.Приходько, A.Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Ч. 1. – 132 с. – С. 24-27. http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7032/1/Конференція_16%20лютого%2C%20ч.1%20%281%29.pdf
 30. Білик Р.С. Особливості фінансування інноваційного розвитку економіки у сучасних умовах // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 188 с. – С. 160-163. https://janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf
 31. Білик Р.С. Інноваційно-інвестиційна політика та особливості її реалізації в контексті міжнародного досвіду // Економічна політика та механізми господарювання: сучасний стан, проблеми, перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 31 серпня 2019 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. – 96 с. – С. 9-12.
 32. Білик Р.С. Роль інноваційно-інвестиційного потенціалу у модернізації національних економік // III International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 132 pages. – PP. 7-9. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10190/1/Моніторинг%20фіскальної%20децентралізації%20в%20Україні.pdf
 33. Білик Р.С. Розвиток національних інноваційних систем в країнах Європи в контексті міжнародного співробітництва // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – 140 с. – С. 12-14.
 34. Білик Р.С. Інноваційно-інвестиційна діяльність країн світу в умовах сталого економічного розвитку // Можливості, проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 14 вересня 2019 року) / За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A.Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 132 с. – С. 17-20.
 35. Гаврилюк О.В., Дольний Ю.З. Напрями та інструменти покращення інвестиційної привабливості національної економіки. Напрями та сучасний розвиток міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15 лютого 2020 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С.14-17.
 36. Гаврилюк О.В., Поліщук С.О. Україна в рейтингових оцінках якості життя. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-9 травня 2020 р.) Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія), 2020. (у друці).
 37. Марченко Т.В. Вплив інноваційного фактора на зміну ВВП // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (7-9 травня 2020 р.), Чернівці-Сучава.
 38. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Функціональне навантаження логотипу як візуальної компоненти бренду міста. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-9 травня 2020 р.) Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія), 2020. (у друці).
Поділитися:
Поділитися на facebook
Поділитися на google
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin