Білик Руслана Сергіївна

Білик Руслана Сергіївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Електронна адреса: r.bilyk@chnu.edu.ua, ruslanaosadchuk21@gmail.com
Навчальні курси: Зовнішньоекономічна діяльність, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Міжнародна інвестиційна діяльність, Міжнародний менеджмент

Список публікацій

Монографії

 1. Білик Р.С. Роль іноземного інвестування в інноваційному розвитку економіки України / С.А. Циганов, Р.С. Білик / Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич. – Дніпропетрівськ: НГУ, 2013. – 612 с. (С.597 – 611)
 2. Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. – Д. : НГУ, 2013. – 612 с. (С. 597–611)
 3. Білик Р.С. Особливості міжнародного співробітництва регіонів України в інвестиційно-інноваційній сфері / Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 176 с. – С. 48-79.
 4. Білик Р.С. Інноваційні стратегії розвитку України в умовах фінансової глобалізації / С.А. Циганов, Р.С. Білик / Життя після кризи: нові можливості України в глобальному середовищі : монографія / за ред. Н.Стукало, Н.Мешко. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. –  435 с. (С. 176–195).
 5. Bilyk R.S. Financial instruments for innovative world trade development // Innovative Trends in World Trade Development : the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev – Kyiv : NAU. 2018. – 416 p. – P. 128-157.
 6. Білик Р.С. Інноваційно-інвестиційний потенціал національних економік в умовах глобальної конкуренції / Чернівці: Технодрук. 2019. 604 с.

Наукові статті

 1. Білик Р.С. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку в умовах глобалізації // Збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин». Випуск 117 (у двох частинах). Частина ІІ. К.: Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин. 2013. – 236 с. – С.148-155.
 2. Білик Р.С. Основні чинники розвитку інноваційної конкурентоспроможності національної економіки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. – 2013. – № 5-6 (70-71). – С.104-109.
 3. Білик Р.С. Шляхи реалізації інвестиційної стратегії України в умовах глобальної фінансової нестабільності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 5-6 (76-77). – С. 202-207.
 4. Білик Р.С. Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в умовах глобальної конкуренції // Вісник Дніпропетровського університету. – Т. 23. – 2015. – 125 с. – С. 27-34.
 1. Білик Р.С. Потенціал інноваційного співробітництва України з країнами ЄС та механізм його реалізації // Journal Of Global Economy Review: Зб. наук. пр. (м. Касторія, Греція), 2015. – №  – С.56-65.
 2. Bilyk R. Ukraine and EU: New Opportunities for Cooperation in Innovation Sphere // Journal of global economy review. – Volume 1, №4, 2015. – P. 47-55.
 3. Білик Р.С. Проблеми становлення моделі інноваційного розвитку України в контексті світового досвіду// Європейське співробітництво: Міжнародний зб. наук. пр. (м. Варшава, Республіка Польща), 2015. – №  – С.68-74.
 4. Циганов С.А., Білик Р.С. Інноваційна конкурентоспроможності національної економіки та способи її забезпечення (The innovative competitiveness of national economy and ways to ensuring) // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – 2016. – № 4 (1). – С. 174-178.
 5. Білик Р.С. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України в умовах глобальної фінансової нестабільності // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774 / Черн. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2016. – 191 с. – С. 49-53.
 6. Білик Р.С. Моделі інноваційного розвитку національних економік в умовах глобальної конкуренції // Науковий вісник ужгородського університету. Серія «Економіка». Збірник наукових праць. – Вип. 2 (48). – Ужгород, 2016. – 380 с. – С. 16-23.
 7. Білик Р.С. Інноваційна економіка в системі світового господарства // Науковий вісник Чернівецького університету: Вип. 786. Економіка. – Чернівці: ЧНУ, 2017. – 102 с. – С. 3-10. https://www.janusandal.no/images/Files/ScientificBulletinChernivtsiKrasnahir.pdf
 8. Білик Р.С. Інноваційний потенціал як фактор забезпечення конкурентних переваг країни в умовах глобалізації // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Івана Кіщака. – № 2 (9), грудень 2017. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 200 с. – С. 58-64. http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Nauk_visnik-2-9-2017.pdf
 9. Bilyk R.S. Financial instruments for innovative world trade development // Innovative Trends in World Trade Development : the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev – Kyiv : NAU. 2018. – 416 p. – P. 128-157.
 10. Білик Р.С. Фінансові методи впливу на інноваційну модернізацію економіки в контексті світового досвіду // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Випуск 25, Частина – Ужгород, 2019. – 170 с. – С. 24-29. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_1_2019ua/7.pdf
 11. Білик Р.С. Механізми інноваційної модернізації економіки в умовах глобального розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Випуск 26, Частина 1. – Ужгород, 2019. – 135 с. – С. 17-24. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/26_1_2019ua/5.pdf
 12. Білик Р.С. Інвестиційний потенціал інноваційного розвитку національних економік та шляхи його модернізації // Науковий погляд: економіка та управління (правозаступник наукового журналу «Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка»). – №3(65). – 2019. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів. – 290 с. – С.18-28.
 13. Білик Р.С. Розвиток інноваційного підприємництва як чинник зростання економіки країни в умовах глобалізації // Scientific Journal Virtus. – №35, June, 2019. – 280 p. – PP. 251-255. http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal35.pdf
 14. Білик Р.С. Орієнтири структурно-інноваційної модернізації національної економіки в контексті глобалізації // Evropsky Casopis Ekonomiky a Mamagementu. – Svazek 5. – 4 vydani. – 2019. – PP. 12-20. https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_4/eujem_2019_5_4.pdf
 15. Саноцька Х.Р., Саєнко О.С., Білик Р.С. Українсько-польське транскордонне
  співробітництво : поточна ситуація // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2019. Вип. 820. С. 34-39. https://drive.google.com/open?id=1_5X0VxS8-qGFH5OuwGEtFnDEa8I7E3qU
 16. Білик Р.С. Кластеризація як інструмент забезпечення конкурентних переваг національної економіки у європейському інноваційному просторі. Регіональна економіка. № 1(91). С.65–75.
 17. Bilyk Ruslana. Venture capital in the financial system to providing innovative economy. Scientific research journal «European cooperation». 2020. № 1(45). Р. 24-38.
 18. Білик Р.С., Гаврилюк О.В. Сучасні проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України. Регіональна економіка. №3(105). 2022. С. 79-84.
 19. Кіцак М.М., Білик Р.С. Зарубіжний досвід управління конкурентними перевагами територій. Регіональна економіка. №4(106). С. 25-36.

Конференції

 1. Білик Р.С. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку України в умовах трансформації економіки // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах економічних перетворень», 15-16 квітня 2015 р. – Київ, К.:КНТЕУ 2015. – С.218-219. https://knute.edu.ua/file/MTc=/4dc0e6399a441f7a7bd6fe73a239apdf
 2. Білик Р.С. Вплив інноваційної політики на економічне зростання в країні // Сучасні наукові погляди на економічний розвиток країни: теорії та пропозиції: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 11-12 грудня 2015 р.) / За заг. ред.: М.М.Палінчак, В.П. Приходько, А.Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Ч.1. – 160 с. – С.129-131. http://eprints.library.odeku.edu.ua/3180/1/Zhavnerchyk_yz_tezypdf
 3. Білик Р.С. Особливості транскордонного співробітництва України в інноваційно-інвестиційній сфері // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 172 с. – С.17-18. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/CV-SU_Materialypdf
 4. Білик Р.С. Розвиток національних інноваційних систем в умовах глобалізації світової економіки // Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29 квітня 2016 р.). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2016. – 172 с. – С.135-138.
 5. Білик Р.С. Вплив інноваційного співробітництва України на розвиток її конкурентоспроможності // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 року).: у 3-ч т. – Т.1 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – 100 с. – С.17-18.
 6. Білик Р.С. Інноваційна модель національної економіки та перспективи її розвитку в Україні // Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України: Матеріали міжнародної конференції, 30 червня 2016 року, м. Київ. – К., 2016. – С. 190-191.
 7. Білик Р.С. Сучасні тенденції розвитку світового ринку технологій і перспективи України // International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 19th, 2017. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 196 p. – P. 7-9. http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/5913/1/Рига.pdf
 8. Білик Р.С. Роль ТНК у розвитку інноваційної сфери // International Scientific Conference Modern Economic Research: Co-operation, Banking, Public Administration in a Decentralized Environment: Conference Proceedings, September 26th, 2017. – Kielce, Poland: Baltija Publishing. – 2017. – 184 p. – P. 110-112. http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/28651/1/Rekova_Moiseenko_Polska_tez.pdf
 9. Білик Р.С. Фінансовий інструментарій інноваційного розвитку в умовах глобалізації економіки // Стратегії та політика розвитку територій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. – 156 с. – С. 74-77. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/06/Zbirnyk-05-06-2018.pdf
 10. Білик Р.С. Конкурентні інноваційні переваги України в умовах глобалізації економіки // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.). – Чернівці: ЧНУ, 2018. – 188 с. – С. 168-171.
 11. Білик Р.С. Трансформаційні зміни в інноваційній сфері та їх вплив на економічний розвиток // Сучасні наукові погляди на економічні механізми стимулювання соціально-економічного розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 16 лютого 2019 року) / За заг. ред. М.М.Палінчак, В.П.Приходько, A.Krynski. – У 2-х частинах. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Ч. 1. – 132 с. – С. 24-27. http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7032/1/Конференція_16%20лютого%2C%20ч.1%20%281%29.pdf
 12. Білик Р.С. Особливості фінансування інноваційного розвитку економіки у сучасних умовах // Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. – 188 с. – С. 160-163. https://janusandal.no/images/Files/LostOpportunity2019.pdf
 13. Білик Р.С. Інноваційно-інвестиційна політика та особливості її реалізації в контексті міжнародного досвіду // Економічна політика та механізми господарювання: сучасний стан, проблеми, перспективи: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 31 серпня 2019 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. – 96 с. – С. 9-12.
 14. Білик Р.С. Роль інноваційно-інвестиційного потенціалу у модернізації національних економік // III International Scientific Conference From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings, August 23th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 132 pages. – PP. 7-9. http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10190/1/Моніторинг%20фіскальної%20децентралізації%20в%20Україні.pdf
 15. Білик Р.С. Розвиток національних інноваційних систем в країнах Європи в контексті міжнародного співробітництва // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 31 серпня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – 140 с. – С. 12-14.
 16. Білик Р.С. Інноваційно-інвестиційна діяльність країн світу в умовах сталого економічного розвитку // Можливості, проблеми та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м.Ужгород, 14 вересня 2019 року) / За заг. ред.: М.М. Палінчак, В.П. Приходько, A.Krynski. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 132 с. – С. 17-20.
 17. Білик Р.С. Тенденції інноваційного розвитку в Україні в умовах глобальної конкуренції. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку», (29-30 березня 2019 р. м. Київ). Київ: КНЕУ, 2019. С. 98-101.
 18. Білик Р.С. Проблеми інноваційного розвитку України в контексті глобальних викликів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «International Security in the Frame of Modern Global Challenges», (10 червня 2019 року, м. Вільнюс, Литва). Вільнюс, 2019. С. 121-124.
 19. Білик Р.С. Сучасні мегатренди розвитку інноваційно-інвестиційної сфери світової економіки. Матеріали міжнародної наукової конференції «The Modern Economic Research:Theory, Methodology, Practice», (27 вересня 2019 року, м. Кельце, Польща). Кельце, 2019. С. 1-3.
 20. Білик Р.С. Залучення інвестиційних ресурсів в умовах війни. Проблеми раціонального використання соціально-економічного, еколого-енергетичного, нормативно-правового потенціалу України та її регіонів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ГО «ІЕЕЕД», (01 серпня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 150 с. – С. 125-126.
 21. Білик Р.С. Інвестиційний клімат в Україні: відповідність сучасним викликам. Організаційно-економічні та соціальні складові розвитку підприємництва: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 165-річчю заснування університету та 70-річчю створення економічного факультету / за заг. ред. Ю. Губені, О. Лисюк, Б. Шувара, В. Крупи, Н. Маркович, Г. Батюк, Львів: Львівський національний університет природокористування, 2022. 369 с.