Гаврилюк Оксана Володимирівна

Гаврилюк Оксана Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Електронна адреса: o.gavrilyuk@chnu.edu.ua, oksana1637@gmail.com
Навчальні курси: Міжнародна торгівля, Зовнішньоекономічна діяльність, Міжнародна економічна діяльність України

Список публікацій

Розділи в монографії

 1. Гаврилюк О.В. Участь України у процесах глобалізації та регіоналізації. Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. Чернівці, 2010. С.45-136.
 2. Гаврилюк О.В. 1.2. Оцінка особливостей інтеграції України у світовий торговельний простір. 1.3. Аналіз ключових тенденцій розвитку зовнішньоторговельного співробітництва України в сфері послуг // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 19-33, С. 34-48.

 

Наукові статті

 1. Гаврилюк О.В. Інвестиційна привабливість регіонів України: проблеми формування та заходи поліпшення // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 367. Економіка. 2008. С. 38-42.
 2. Гаврилюк О.В. Особливості та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України в умовах глобальних трансформацій// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 456. Економіка. 2009. С. 21-27.
 3. Гаврилюк О.В. Зовнішня торгівля як фактор макроекономічної стабілізації та розвитку країни// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Зб. наукових праць. Вип. 494. Економіка. 2010. С. 23-29.
 4. Гаврилюк О.В. Міжнародна торгівля України в умовах глобальної конкуренції // Глобалізація та регіоналізація: виклики для економіки України. Колективна монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка. Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2010. С. 137-225.
 5. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Стратегічні пріоритети України на міжнародному ринку послуг // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Вип. 579-580. Економіка. 2011. С. 145-150.
 6. Гаврилюк О.В., Білик Р.С. Аналітична оцінка залучення України до світових потоків реального капіталу // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 650-652. Економіка. 2013. С. 295-301.
 7. Гаврилюк О.В., Дольний Ю.З. Причини та напрямки впливу прямих іноземних інвестицій на економіку приймаючої країни. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 820. Економіка. 2019. С. 18-25.
 8. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Тенденції та особливості прямого іноземного інвестування в економіку України. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського: Науковий журнал. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 1. С. 1-7.
 9. Гаврилюк О.В., Остафі І.Ю. Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України. Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. 2020. Вип. 49. С. 9-15.
 10. Гаврилюк О.В., Остафі І.Ю. Аналіз впливу процесів регіоналізації на розвиток міжнародної торгівлі. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2020. Т. 25. Вип. 1 (80). С. 23-28.
 11. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Переваги та недоліки у залученні прямих іноземних інвестицій для України. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. № 1(33). С. 79-86.
 12. Гаврилюк О.В., Саінчук Н.В., Дольний Ю.З. Сучасні тренди та особливості міжнародного інвестування Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. Т.2. № 3(35). С. 56-66.
 13. Саінчук Н.В., Гаврилюк О.В., Голик Н.І. Механізм державного регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. Вип. 30. С. 144-149.
 14. Білик Р. С., Гаврилюк О. В. Сучасні проблеми залучення інвестиційних ресурсів в економіку України. Регіональна економіка. 2022. №3(105). С. 106-111.

Матеріали конференцій

 1. Гаврилюк О.В. Джерела формування та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. С.28-29.
 2. Гаврилюк О.В. Стимулювання розвитку інноваційної сфери країни в умовах міжнародної науково-технологічної трансформації. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2018 р.). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С.35-39.
 3. Гаврилюк О.В. Транскордонне співробітництво прикордонних регіонів України. Стратегії та політика розвитку територій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10-12 травня 2018 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 81-84.
 4. Гаврилюк О.В., Дольний Ю.З. Напрями та інструменти покращення інвестиційної привабливості національної економіки. Напрями та сучасний розвиток міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15 лютого 2020 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020. С.14-17.
 5.  Гаврилюк О.В., Медвєдєва О.О. Державний борг: реальність та доцільність.  Економіка сьогодення: актуальні питання та інноваційні аспекти. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 25 липня 2020 р.). – Запоріжжя, ГО «СІЕУ», 2020. – С. 84-87.

Навчально-методичні публікації

 1. Гаврилюк О.В., Саєнко О.С.. Міжнародні економічні відносини: Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти. Чернівці: ЧНУ, 2017. 64 с.