Марченко Тетяна Володимирівна

Марченко Тетяна Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
Посада: асистент кафедри міжнародної економіки
Електронна адреса: t.marchenko@chnu.edu.ua
Навчальні курси: Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Транснаціональні корпорації, Торгівельна політика та комерційна дипломатія

Список публікацій

Монографії

 1. Марченко Т.В. Шляхи активізації міжнародного економічного співробітництва регіонів України / За заг. ред. В.Є.Лошенюка // Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія. Чернівці, 2015. 176 с.

Методичні публікації

 1. Транснаціональні корпорації: методичні рекомендації / Укл.: Т.В.Марченко. – Чернівці: Рута, 2007 – 54 с.
 2. Європейські економічні комунікації: методичні рекомендації / Укл.: Т.В.Марченко. – Чернівці, 2012 – 50 с.
 3. Торговельна політика та комерційна дипломатія: метод. реком. / уклад.: Т.В.Марченко.-Чернівці, 2014 – 64 с.

Наукові статті

 1. Марченко Т.В. Підходи до визначення поняття інновацій на основі ідей Й.А.Шумпетера // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2012. Вип. 592. С. 34-37.
 2. Marchenko T.V. The optimal rate of progress in relations between Ukraine and the European Union and the role of international innovation programs in these processes // Public administration and regional development: Scientific Journal. 2013. No. 2, Volume IX. P. 79-85.
 3. Марченко Т.В. Національна ідея України в формуванні нової системи зовнішніх відносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2014. Вип. 710-711. С. 21-24. . http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2014_710-711­_7
 4. Марченко Т.В. Міжнародні інноваційні програми в розрізі відносин Україна-ЄС // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2014. Випуск 5 [54]. С. 28-31. http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2014_5_7
 5. Марченко Т.В. Національні інтереси у формуванні геостратегії України // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Економіка : збірник наукових праць. 2016. Вип. 777-778. С. 20-23. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/777-778_Online_Final.pdf
 6. Марченко Т.В. Національна інноваційна політика в контексті європейської інтеграції України // Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка : збірник наукових праць. 2017. Вип. 786. С. 11-17. http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Visnyk_786on-line.pdf
 7. Marchenko T.V. Innovative activity and dynamic of economic development: innovativeness of Y.A. Shumpeter // Journal of International Business Studies. 2017. No.9 (2). Volume P. 1444-1452.
 8. Марченко Т.В. Інтелектуалізація інноваційної сфери України через участь в Європейському дослідницькому просторі // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2018. Вип. 802. С. 37-43.
 9. Марченко Т.В. “Горизонт 2020”: підвищення інноваційності України // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2019. Вип. 820. С. 34-36. (0,5 д.а.).
 10. Марченко Т.В. Інструменти стимулювання інноваційної діяльності в європейських країнах. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Серія Економіка. Вип. 830 (2121). Чернівці: ЧНУ, 2021. С. 29-36.
 11. Марченко Т.В., Тимчук А.Я. Міжгалузевий аналіз конкурентоспроможності України на світовому ринку високотехнологічних товарів. Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. 2021. Випуск 1-2’2021[86]. С. 61-67.
 12. Марченко Т.В., Охота В. Сучасні тенденції забезпечення конкурентоспроможності країн в глобальній економіці. Економічний дискурс: Міжнародний науковий журнал. 2021. Випуск 4. С. 55-63.
 13. Marchenko, T. (2022). Correlation-Regression Analysis of Innovation Factor Influence on GDP Growth. Science and Innovation18(5), 3–15.
 14. Марченко Т.В. Innovations and dynamism of economic development: innovativeness of Y. A. Shumpeter. Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. 2022. Випуск 2-3’2022[91]. 11-16.

Конференції

 1. Марченко Т.В. Відносини Україна-ЄС: національний інтерес України // Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матер. ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2014). Ч.2. Чернівці. 2014. С. 33-35.
 2. Марченко Т.В. Інноваційні програми як інструмент євроінтеграції України  // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: матер. XXIII Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). Чернівці. 2016. С. 45-47.
 3. Марченко Т.В. Вплив інноваційного фактора на зміну ВВП // Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків=Transformation of system of international, national and local markets: Мат. міжн. наук.-практ. конференції (29-30 квітня, 1 травня 2020 р., Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). 2020. С. 117-119.
 4. Марченко Т.В. Фінансування інновацій в країнах ЄС як умова сталого розвитку економіки. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.). Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2021. С. 362-366.
 5. Марченко Т.В. Державне фінансування медіа в контексті досягнення “Цілей сталого розвитку 2030”. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. 101-105.