Михайлина Діана Георгіївна

Михайлина Діана Георгіївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент
Посада: доцент кафедри міжнародної економіки
Електронна адреса: d.mykhaylyna@chnu.edu.ua
Навчальні курси: Міжнародні економічні відносини, Міжнародний бізнес, Міжнародний маркетинг

Список публікацій

Навчально-методичні публікації

 1. Михайлина Д.Г. Курсова робота з міжнародної економіки: метод. реком. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. 48 с.
 2. Михайлина Д.Г.,  Роговська-Іщук І.В. Міжнародні фінанси: метод. забезпечення курсу  Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. 48 с.
 3. Михайлина Д.Г. Сучасні умови інтернаціонального позиціонування туристичного об’єкта регіонів / Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. Монографія. ЧНУ. Чернівці, 2015. С. 80-110.
 4. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Міжнародний бізнес / International Business: Опорний конспект лекцій / Course Manual . Чернівці: Чернівецький національний університет, 2018. 124с.
 5. Михайлина Д., Саєнко О. Основи міжнародного бізнесу. Підприємництво та організація власного бізнесу : навч. посібник / За ред. Р.І. Грешка. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 580 с. С. 464-505.
 6. Михайлина Д. Основи розробки міжнародної бізнес-стратегії. Організація власного бізнесу: навч. посіб.: за ред. к.е.н., доц. Є.В. Ткача. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т. ім. Ю.Федьковича. 2023. 264 с. С. 160-170.

Наукові статті

 1. Михайлина Д.Г. Сучасні тенденції транснаціоналізації української економіки // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник. 2011. Вип. 7. Т. 2. C.238-242 URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/zbirnyky/aktual-problem-2011-7-2.pdf
 2. Михайлина Д.Г. Сучасні імперативи організаційної реструктуризації міжнародних корпорацій // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2011. Вип. 557-558. С. 136 – 140 URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/nv_557-558.pdf
 3. Михайлина Д.Г. Маркетингові параметри сучасного інтернаціонального товару // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2012. Вип. ІV (48). С. 273 – 281 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2012_4_47.
 4. Михайлина Д.Г. Позиціонування національного надбання на світовому туристичному ринку // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник. 2012. Вип. 8. Т.1. С. 291 – 295 URL: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NUXwCgEAAAAJ&hl=uk
 5. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Транскордонна кластеризація як інноваційний вектор включення у глобальний відтворювальний простір // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2013. Вип. 650-652. C.288-295
 6. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г. Державна пріоритетність туризму як ключова детермінанта його глобальної конкурентоспроможності // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Економіка. 2015. Вип. 750. С. 15-19
 7. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Кушнерик В.В. Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. Вип. ІІІ (59). C.18-26 URL: http://91.209.235.28:8080/xmlui/handle/123456789/1232/browse?rpp=20&offset=270&etal=-1&sort_by=1&type=title&starts_with=H&order=ASC
 8. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Ляхович М.В. Характеристика концепції розвитку державно-приватного партнерства // Вісник торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2016. – Вип. ІІ (62). С. 36-49 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2016_2_6
 9. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Сучасні зрушення у корпоративній системі глобального ланцюга створення вартості // Науковий вісник Чернівецького національного університету Збірник наукових праць. Економіка. 2017. Вип 789. C.3-8 URL: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Visnyk_789on-line.pdf
 10. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Альтернативні функції логотипу в умовах глобалізації ринкового середовища // Вісник торговельно-економічного інституту. 2017. Вип. І-ІІ (65-66). C.434-443. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vchtei_2017_1-2_45
 11. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Альтернативні функції логотипу в умовах глобалізації ринкового середовища. Вісник торговельно-економічного інституту. 2017. Вип. І-ІІ (65-66). C.434-443.
 12. Роговська-ІщукІ.В., Михайлина Д.Г. Трансформація світового біржового ринку деривативів в умовах фінансової нестабільності. Інтелект ХХІ, 2020. № 6. С. 7-12.
 13. Запухляк В. М., Михайлина Д. Г., Роговська-Іщук І. В., Саєнко О. С. Трансформація людського капіталу в умовах глобальних викликів. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. праць. Вип. 830. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. С. 3-9.
 14. Михайлина Д. Г., Паламарюк О.М. Стресогенні аспекти реклами в умовах глобалізації. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. праць. Вип. 834. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2022. С. 42-48.

Конференції

 1. Михайлина Д.Г. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туристичного маркетингу в умовах зростання глобальної конкуренції // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.) ): Тези / ЧНУ. Чернівці, С. 47-49.
 2. Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Ключові трансформації глобальних ланцюгів створення вартості // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції (18-19 травня): Тези. Чернівці: Друк Арт, 2017. C.112-113. URL:https://emm.cv.ua/v-mizhnarodna-naukovo-metodichna-konferentsiya-matematichni-metodi-modeli-ta-informatsijni-tehnologiyi-v-ekonomitsi/
 3. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Міжнародний логотип в альтернативному функціональному розрізі // Сталий розвиток місцевих громад: роль економічної освіти та науки/ Матеріали науково-практичної конференції (9-10 листопада 2017 р.): Тези / ЧНУ. Чернівці, 2017. C.96-99.
 4. Роговська-Іщук І.В., Михайлина Д.Г., Саєнко О.С. Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку деривативів // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє / Матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.): Тези / ЧНУ. Чернівці, 2018. С. 119-122.
 5. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Функціональне навантаження логотипу як візуальної компоненти бренду міста. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-9 травня 2020 р.) Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія), 2020. С.121-122.
 6. Mykhaylyna, D., Vyshyvan, I. Investing in the “Green” Economy as a Type of Sustainable Finance: Current International Experience. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (14 квітня 2021 р.) м. Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2021. С. 254-257.
 7. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Діджитал-маркетинг як компонента сучасної парадигми міжнародного бізнесу. Потенціал сталого розвитку в умовах регіональних та глобальних викликів / Potential for sustainable development in the context of regional and global challenges: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 11-13 травня 2022 року, Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С 88-90.
 8. Роговська-Іщук І.В., Михайлина Д.Г. Роль золота як резервного активу центральних банків у забезпеченні сталого розвитку світової економіки. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (12 травня 2022 р.). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2022. – 467 с. – С. 432-435.