Роговська-Іщук Ірина Володимирівна

Роговська-Іщук Ірина Володимирівна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук
Посада: асистент кафедри міжнародної економіки
Електронна адреса: i.rogovska-ishchuk@chnu.edu.ua
Навчальні курси: Міжнародні фінанси, Міжнародна біржова діяльність

Список публікацій

Навчально-методичні публікації

 1. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник/ Фомішин С. В., Роговська-Іщук І.В. та інші. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. 416с. http://oldiplus.com/downloads/069.pdf
 2. Роговська-Іщук І.В. Посилення ролі фінансової компоненти міжнародного економічного співробітництва України. Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи. колективна монографія. Чернівці: ЧНУ, 2015. С. 129-146.
 3. Роговська-Іщук І.В., Сохацька О.М., Вінницький С.В. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків: навчальний посібник. Київ: КОНДОР, 2014. 358 с. http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/608/1/Fumdanentalnyy%20ta%20technichnyy%20analiz.pdf
 4. Міжнародні економічні відносини: Методичні вказівки до міждисциплінарної курсової роботи / Укл. О.Я. Никифорак, І.В. Роговська-Іщук. Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т, 2017. 28 с.
 5. Роговська-Іщук І.В. Можливості застосування інструментів міжринкового аналізу для виявлення загальних тенденцій розвитку міжнародних фінансових ринків. Сучасні тренди трансформації вітчизняної економіки в контексті глобальних викликів: колектива монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. В.Р. Купчака. Іванофранківськ: НАІР, 2018. С. 147-166.
 6. Сохацька О. М., Панасюк В.М., Роговська-Іщук І. В., Вінницький С. І. Фундаментальний та технічний аналізи міжнародних ринків, Тернопіль. ЗУНУ, 2022. 309 с.

Наукові статті

 1. Луцишин З.О., Роговська-Іщук І.В., Переваги міждисциплінарного підходу в дослідженні кон’юнктури міжнародних фінансових ринків// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2013. (669-671). C.233-237.
 2. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В., Транскордонна кластеризація як інноваційний вектор включення у глобальний відтворювальний простір// Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2013. (650-652). C.288-295.
 3. Роговська-Іщук І.В., Михайлина Д.Г. Альтернативні функції логотипу в умовах глобалізаціїринкового середовища // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. 2017. № І-ІІ . C.434-443.
 4. Роговська-Іщук І.В., Ковальчук К.В. Прояви та наслідки фінансової глобалізації у світі та в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. 2017. (789). C.9-16.
 5. Rogovska-Ishchuk , Saienko O. Synergetic approach in research of international financial markets // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5. No. 1/2017. PP. 119-123.
 6. Саєнко О., Демчук Н., Роговська-Іщук І.В. Соціальні цінності українського суспільства: довіра, солідарність, відповідальність // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. 2018. № 3-4 (31-32). C.64-69.
 7. Роговська-Іщук І.В., Пробоїв О.А. Структуровані продукти й синтетичні інструменти на глобальних фінансових ринках // Економіка і суспільство. 2018. (16). C.88-97.
 8. Роговська-Іщук І. Дисбаланси та диспропорції світового та вітчизняного фондових ринків // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія Економіка. 2019. № 820. С. 11–17.
 9. Роговська-Іщук І.В., Михайлина Д.Г. Трансформація світового біржового ринку деривативів в умовах фінансової нестабільності. Інтелект ХХІ, 2020. № 6. С. 7-12.
 10. Запухляк В.М., Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В., Саєнко О.С. Трансформація людського капіталу в умовах глобальних викликів. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Економіка: зб. Наук. Праць. Вип. 830. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. С.3-9.
 11. Роговська-Іщук І.В. Посилення ролі золота як резервного активу центральних банків в умовах невизначеності на світових ринках. Економіка.Věda a perspektivy № 4(11) 2022. ISSN 2695-1584 (Print) ISSN 2695-1592 (Online) DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-4(11).
 12. Роговська-Іщук І.В., Саєнко О.С. Асиметричний вплив пандемії covid-19 на світовий ринок алмазів та діамантів. Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка: зб. наук. праць. Вип. 834. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2021. С. 13-18.
 13. Роговська-Іщук І.В. Посилення ролі золота як резервного активу центральних банків в умовах невизначеності на світових ринках. Економіка.Věda a perspektivy № 4(11) 2022. ISSN 2695-1584

Конференції

 1. Rogovska-Ishchuk, Saienko O. Synergetic approach in research of international financial markets // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5. No. 1/2017. PP. 119-123.
 2. Роговська-Іщук І. В. Міжринковий аналіз міжнародних біржових ринків// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Розвиток економіки України: можливості, проблеми, перспективи, Запоріжжя 2018р. С.60-64.
 3. Rohovska-Ishchuk І.V., Kiyko О.Y., Marktübergreifende ANALYSE DER INTERNATIONALEN BÖRSENMÄRKTE ALS ALTERNATIVE ZU TRADITIONELLEN ANSÄTZEN, II International Scientific Conference, Economy and Society: A Modern Vectors of Development, Leipzig. P 19-22.  https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/68107/1/Prokopenko_Omelianenko.pdf
 4. Роговська-Іщук І. В., Михайлина Д.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку деривативів/ Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє /Матеріали IV Міжнародної Шумпетерівської конференції. Чернівці: ЧНУ. С.119-123.
 5. Роговська-Іщук І.В., Курячей А.А., Карачко Н.І. Фінансовий ринок України в умовах глобалізації// Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика/Міжнародна науково-практична конференція, жовтень 2018р. – Полтава. С.15 – 17.
 6. Роговська-Іщук І.В. Сценарії трансформації фінансових ринків в умовах глобалізації // Innovatove economy: processes, strategies, technologies: international scientific conference (january 27th, 2017). Part I. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 2017. 196 p. P. 49-50.
 7. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Функціональне навантаження логотипу як візуальної компоненти бренду міста. Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (7-9 травня 2020 р.) Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія), 2020. С.121-122.
 8. Роговська-Іщук І.В. Формування нових тенденцій розвитку світового ринку алмазів та діамантів під впливом пандемії. Актуальні питання економіки в контексті глобальних викликів. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів), 20.01.2022 р.
 9. Роговська-Іщук І.В., Михайлина Д.Г. Роль золота як резервного активу центральних банків у забезпеченні сталого розвитку світової економіки. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022.–467 с.
 10. Михайлина Д.Г., Роговська-Іщук І.В. Діджитал-маркетинг як компонента сучасної парадигми міжнародного бізнесу. Потенціал сталого розвитку в умовах сучасних регіональних та глобальних викликів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 2022 р. С. 88-90.