Шилепницький Павло Іванович

Шилепницький Павло Іванович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор
Посада: професор кафедри міжнародної економіки
Електронна адреса: p.shylepnytskii@chnu.edu.ua
Навчальні курси: Міжнародна економіка, Міжнародне економічне право, Глобальна економіка, Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Список публікацій

Монографії та навчально-методичні праці

 1. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство: теорія і практика: монографія. Львів: Ін-т регіон. дослідж., 2011. 455 с.
 2. Шилепницький П. І. Використання державно-приватного партнерства в активізації регіонального співробітництва. Міжнародне економічне співробітництво регіонів України: стан та перспективи: колект. монографія / За заг. ред. В.Є. Лошенюка.  Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 162-187.
 3. Шилепницький П. І., Ляхович М. В. Навчально-ознайомча практика «Університетська освіта»: методичні рекомендації// Чернівці: Чернівецький нац. ун – т, 2015. – 24 с.
 4. Шилепницький П., Бочі А., Поворозник В. Рекомендації для місцевих органів влади та НУО для проведення публічних консультацій щодо Угоди про асоціацію з ЄС// Київ, Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 16 с.
 5. Шилепницький П., Бочі А., Поворозник В. Перспективи і можливості фінансування європейськими інституціями розвитку сільських територій// Київ, Міжнародний центр перспективних досліджень, 2015. – 42 с.
 6. Шилепницький П.І., Зибарева О.В., Петрова І.П. Співпраця держави та приватного бізнесу у сфері інновацій / Стратегічні засади сталого розвитку підприємництва і торгівлі в сучасних умовах: колективна монографія / за заг. ред. Є.В. Скляр. Чернівці: Технодрук, 2021. – С. 7 – 27.
 7. Шилепницький П.І., Петрова І.П. Ландшафт промислових інновацій в старопромислових регіонах України: концептуальні засади. Moderní aspekty vědy: XІII. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. str. 175-186.
 8. Глобальна економіка : тестові завдання : навч. посібник / П. І. Шилепницький. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2021. – 88 с.
 9. Методичні вказівки для семінарських занять з дисципліни «Глобальна економіка» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей / Укл.: д.е.н., проф. Шилепницький П.І., к.е.н, доц.. Белей С. І. , Чернівці, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2021. – 32 с.
 10. Методичні вказівки з самостійної роботи для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня усіх спеціальностей з дисципліни «Глобальна економіка» / Укл.: д.е.н., проф. Шилепницький П.І., к.е.н, доц.. Белей С. І. , Чернівці, ЧНУ ім. Юрія Федьковича, 2021. – 24 с.

Наукові статті

 1. Шилепницький П.І. Застосування державно-приватного партнерства в освітній галузі: міжнародний досвід // Прометей. 2014. № 44 (2). C.36-43.
 2. Шилепницький П.І. Світова фінансова криза та її вплив на державно-приватне партнерство // Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. № 694-695. C.31-36.
 3. Шилепницький П.І., Михайлина Д.Г., Кушнерик В.В. Роль державного маркетингу у забезпеченні глобальної конкурентоспроможності туристичного продукту // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2015. № 59 (3). C.18-26.
 4. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство у транскордонному співробітництві // Інвестиції: практика та досвід. № 11. C.10-15 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2016_11_4
 5. Shylepnytskyi P.I., Zybareva O.V., Popadyuk O.V. Public-private partnership in the field of innovations as an effect of social responsibility // Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (1). C.50-55 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2017_4%281%29__10
 6. Shylepnytskyi P. The Role of the Public-Private Partnership in Local Development // Agricultural economics and rural development . 2017. № 2. C.209-216.
 7. Шилепницький П. І., Зибарева О.В., Повержук У.-Ю. Комплексний підхід до оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. ЧТЕІ КНТЕУ. 2018. Вип. І-ІІ (69-70). Економічні науки. С. 105 – 111.
 8. Шилепницький П. І., Зибарева О. В. Державно-приватне партнерство: польський досвід. Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6872 (дата звернення: 07.10.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.1
 9. Шилепницький П. І., Петрова І. П. Особливості використання державно-приватного партнерства в освіті: закордонний досвід. Ефективна економіка. 2019. № 12.
 10. Zybareva, O., Shylepnytskyi, P., Krylov, D., Arefiev, S., Ozarko, K., Hryhorkiv, M. (2022). Management of Business Projects of the Enterprise as a Factor of Increasing International Competitiveness in the Condition of Global Sustainability. International Journal of Sustainable Development and Planning. Vol. 17, No. 7, pp. 2023-2032. (Scopus).
 11. Shylepnytskyi, P., Zybareva, O., Lopatynskyi, Yu. (2022). “People First” Public-Private Partnership as An Instrument for Sustainable Development of Rural Areas. Agricultural Economics and Rural Development, New Series, vol. 19(2), p. 193-204.
 12. Шилепницький П. І., Петрова І.П. «Дорожня карта» розвитку публічно-приватного партнерства в Україні. Наука і техніка сьогодні. № 13(13), 2022, С. 253-262.
 13. Шилепницький П. І., Петрова І.П. «Комбіновані» моделі публічно-приватного партнерства для відбудови України. Економічний вісник Донбасу № 2(68), 2022. С. 154-164.
 14. Zybareva, O., Shylepnytskyi, P., Ozarko, K., Kravchuk, I., Nahorniuk, O. (2023). The organizational and economic mechanism of attraction of digital technologies in the innovation activity of companies in the conditions of international competition. Revista de la Universidad del Zulia. Vol. 14, No. 39. рp. 415-431.(Web of ScienceZybareva, O.V., Shylepnytskyi, P.I., Verbivska, L.V., Belei, S.I., Parubchak, I.O. (2020). Local partnership as a tool for stimulating the development of rural areas of Ukraine. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 27(4), 121-133.
 15. Шилепницький П.І., Петрова І.П. Можливості публічно-приватного партнерства для інноваційного розвитку промисловості. Інфраструктура ринку. 2020. №47. С. 55 – 61.

Конференції

 1. Характеристика економічної ефективності проектів державно-приватного партнерства // Соціально-економічні аспекти розвитку економіки та менеджменту: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25-26 вересня 2015 року. – Львів, 2015. – С. 50 – 52.
 2. Державно-приватне партнерство як рушій інновацій. досвід Нідерландів// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів,18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с.988 – 989.
 3. Шилепницький П.І. Особливості використання державно-приватного партнерства в медицині. 99-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу вищого навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»: Матеріали 99-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (12, 14, 19 лютого 2018 року).Чернівці: Медуніверситет, 2018. С. 317
 4. Shylepnytskyi P. I., Zybareva O. V. Public-private partnership as a mechanism of public infrastructure development. Сучасна правова освіта: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.). –Тернопіль: «Вектор», 2018. С. 99 – 101.
 5. Шилепницький П.І., Зибарева О.В. Роль державно-приватного партнерства у стимулюванні експорту. Світовий досвід. Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє: Матеріали ІV Міжнародної Шумпетерівської конференції (03-04 жовтня 2018 р.). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 98 – 101.
 6. Шилепницький П.І. Закордонний досвід застосування державно-приватного партнерства у розвитку освіти. Актуальні питання розвитку сучасної економіки, управління та адміністрування: Міжнародна науково-практична конференція (28 грудня 2019 р.). Київ: Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. С. 66 – 69.
 7. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство у медицині: уроки для України. 101-а підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького персоналу вищого навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»: Матеріали 101-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» (Чернівці, 10, 12, 17 лютого 2020 року). Чернівці: Медуніверситет, 2019.с. 442-443.
 8. Шилепницький П.І. Державно-приватне партнерство як інструмент реформування освіти. Трансформація міжнародних, національних та локальних ринків: Міжнародна науково-практична конференція (Чернівці (Україна) – Сучава (Румунія), 29 квітня – 1 травня 2020 р.). Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. С. 194 – 196.
 9. Шилепницький П.І., Петрова І.П. Публічно-приватне партнерство в промисловості: проблеми та перспективи. Теорія і практика сучасної науки: V Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 27-28 червня 2020 року). Київ: Міжнародний центр науки і досліджень. С. 17.
 10. Шилепницький П. І. Особливості маркетингу в медицині // Матеріали підсумкової 102-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю проферського-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 08, 10, 15 лютого 2021 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2021. – с.437.
 11. Шилепницький П. І. Роль державно-приватного партнерства як інструменту боротьби з пандемією Ковід-19 // Матеріали підсумкової 103-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю проферського-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці, 08 – 14 лютого 2022 р.) – Чернівці: Медуніверситет, 2022. – с.453-454.